Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

saturdaycomeslow
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viajstrbl jstrbl
saturdaycomeslow
0923 b24a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajstrbl jstrbl
saturdaycomeslow
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
saturdaycomeslow
Reposted fromshakeme shakeme viajstrbl jstrbl
saturdaycomeslow
1100 3d79
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viajstrbl jstrbl
saturdaycomeslow
6060 789d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajstrbl jstrbl

June 30 2018

saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
7906 2e2c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
1580 8421
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
6127 c086 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
0325 e4cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
saturdaycomeslow
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
7804 fb7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow

virare:

the best part about being in your 20’s is slowly caring less and less about what people think of you and surrounding yourself with good people

the worst is that I’m broke

saturdaycomeslow
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
9114 28b0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl