Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
3732 7ceb
Reposted fromloveandsex loveandsex viadobby dobby
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadobby dobby
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
saturdaycomeslow
7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

November 05 2017

2494 656f
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
the museum of tears
saturdaycomeslow
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadobby dobby
saturdaycomeslow
5013 cb71
Reposted frommartynkowa martynkowa viadobby dobby

October 27 2017

saturdaycomeslow
1582 a91b
Reposted fromproof proof vianiewdzieczna niewdzieczna

October 12 2017

saturdaycomeslow
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaCrazyAnt CrazyAnt
6766 fdcc
Reposted fromamatore amatore viapomimoze pomimoze
saturdaycomeslow
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromtomowa tomowa vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium vianiewidkaa niewidkaa
saturdaycomeslow
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares vianiewidkaa niewidkaa
saturdaycomeslow
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiewidkaa niewidkaa
3586 df29

pizzapriince:

I follow back 100%

September 25 2017

5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viapomimoze pomimoze
i wasn’t hard to love. so fuck you for making me feel like i was when all i ever did for you was love you.
— A.M// love pt 1 (via tullipsink)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl