Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

saturdaycomeslow
2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa
saturdaycomeslow
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaweruskowa weruskowa
saturdaycomeslow
saturdaycomeslow
8602 3412
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
6794 9468
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
3778 e899 500
saturdaycomeslow
- Dziwne...
- Co takiego?
- Że można czuć tyle do kogoś. A potem nie czuć zupełnie nic. I jednocześnie nie wątpić w to, że czuło się naprawdę.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
saturdaycomeslow
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan

February 02 2018

saturdaycomeslow

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
saturdaycomeslow
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
1503 d506
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianezavisan nezavisan
saturdaycomeslow
8212 b9e5 500
saturdaycomeslow
6468 cbb0 500
saturdaycomeslow
1086 a254
saturdaycomeslow
0741 a872 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl