Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

saturdaycomeslow
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
saturdaycomeslow
8195 9d49
Reposted frommrrru mrrru viawrazliwa wrazliwa
9370 7a2b
Reposted fromirmelin irmelin viawrazliwa wrazliwa
saturdaycomeslow
8506 5382 500
Reposted frombrzask brzask viawrazliwa wrazliwa
saturdaycomeslow
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viawrazliwa wrazliwa
saturdaycomeslow
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudaizia rudaizia
saturdaycomeslow
Reposted fromjasminum jasminum viacaataleya caataleya
saturdaycomeslow
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
saturdaycomeslow

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
0631 e255 500
Reposted fromkerosine kerosine vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
9074 a7d2 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
2329 bbc6
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
saturdaycomeslow
6115 4ccb
Reposted fromnyaako nyaako vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
0818 8537
Reposted fromkarahippie karahippie vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
saturdaycomeslow
7699 895b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl